Những loại cửa gió

 

TT
Tên loại cửa gió
Tên tiếng Anh
Ứng dụng
1
Cửa gió khuếch tán vuông
Square Diffuser
Cửa cấp
2
Cửa gió cánh chỉnh 1 lớp nan bầu dục
Single Layer Air Grill
Cửa cấp/hút
3
Cửa gió cánh chỉnh 1 lớp nan bầu dục tháo lắp
Openable Single Layer Air Grill
Cửa cấp/hút
4
Cửa gió cánh chỉnh 2 lớp nan bầu dục
Double Layer Air Grill
Cửa cấp/hút
5
Cửa gió cánh chỉnh 2 lớp nan bầu dục tháo lắp
Openable Double Layer Air Grill
Cửa cấp/hút
6
Cửa gió hồi nan sọt trứng
Egg-crate Air Grill
Cửa cấp/hút
7
Cửa gió hồi nan sọt trứng tháo lắp
Openable Egg-crate Air Grill
Cửa cấp/hút
8
Cửa gió nan thẳng ( Nan chữ T )
Linear Air Grill
Cửa cấp/hút
9
Cửa gió nan thẳng ( Nan chữ T ) tháo lắp
Openable Linear Air Grill
Cửa cấp/hút
10
Miệng gió khuếch tán khe hẹp
Slot Linear diffuser
Cửa cấp
11
Miệng gió hồi nan chữ C
Return air Grills – C Profile
Cửa cấp
12
Miệng gió hồi nan 45 độ
Return air Grills – Z Profile
Cửa cấp
13
Miệng gió hồi nan 45 độ tháo lắp
Openable Return air Grills – Z Profile
Cửa cấp
14
Miệng gió cánh chắn mưa nan lá sách ( Nan Z )
Fresh air Louvers
Cửa cấp
15
Miệng gió cánh chắn mưa nan lá sách ( Nan Z ) tháo lắp
Openable Fresh air Louvers
Cửa cấp
16
Van lưu lượng miệng thổi (OBD)
Opposed Square Blader Damper
Cửa cấp
17
Cửa gió mỹ thuật
Art Decor Air Grille
Cửa cấp

 

Tiêu chuẩn về độ dày hoàn thiện của cửa gió

 
TT
Tên cửa gió
Độ dày khung
Độ dày nan
Ứng dụng
Ghi chú
1
Cửa gió khuếch tán vuông, tròn
1,2mm
1mm
Cửa cấp
Tăng cứng nối góc bằng ke 90 độ
2
Cửa gió khe hẹp khuếch tán
1,5mm
1mm
Cửa cấp
Tăng cứng nối góc bằng ke 90 độ
3
Cửa gió kiểu khe cố định nan T
1,2mm
1mm – 2mm
Cửa cấp/hút
Tăng cứng nối góc bằng ke 90 độ
4
Cửa gió kiểu khe cố định nan T tháo lắp
1,2mm
1mm – 2mm
Cửa cấp/hút
Tăng cứng nối góc bằng ke 90 độ
5
Cửa gió 1 lớp nan bầu dục cố định và tháo lắp được
1,2mm
1mm
Cửa cấp/hút
Tăng cứng nối góc bằng ke 90 độ
6
Cửa gió 2 lớp nan bầu dục cố định và tháo lắp được
1,2mm
1mm
Cửa cấp/hút
Tăng cứng nối góc bằng ke 90 độ
7
Cửa gió nan sọt trứng cố định vào tháo lắp được
1,2mm
1mm
Cửa cấp/hút
Tăng cứng nối góc bằng ke 90 độ
8
Cửa gió hồi nan 45 độ cố định và tháo lắp được
1,2mm
1mm
Cửa cấp
Tăng cứng nối góc bằng ke 90 độ
9
Cửa lấy gió tươi cố định và tháo lắp được
1,2mm
1mm
Cửa cấp
Tăng cứng nối góc bằng ke 90 độ
10
Van OBD nhôm
1,2mm
1mm
Cửa cấp
Tăng cứng nối góc bằng ke 90 độ