[vc_row][vc_column][aadi_history_page_builder founder_name=”Mr. Phạm Thành Trung” founder_designation=”Giám đốc điều hành” founder_desc=”Là một người nhiệt huyết và gắn bó nhiều năm trong ngành cơ điện lạnh Việt Nam. Nhận thấy thị trường còn nhiều vấn đề. Với mong muốn công hiến và góp một phần nhỏ vào công cuộc phát triển ngành. Mr. Trung đã thành lập công ty Tacoo Việt Nam mà hiện nay Kaiyo Việt Nam là một phần trong đó” founder_image=”3636″ layout_page=”Timeline” history_page_values=”%5B%7B%22title%22%3A%22Th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20C%C6%A1%20%C4%91i%E1%BB%87n%20l%E1%BA%A1nh%20Tacoo%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%22%2C%22desc%22%3A%22Tacoo%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20v%E1%BB%9Bi%20mong%20mu%E1%BB%91n%20cung%20c%E1%BA%A5p%20cho%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20m%E1%BB%99t%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20v%E1%BB%81%20ng%C3%A0nh%20c%C6%A1%20%C4%91i%E1%BB%87n%20l%E1%BA%A1nh.%20Nh%C6%B0%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20s%E1%BB%ADa%20ch%E1%BB%AFa%2C%20b%E1%BA%A3o%20d%C6%B0%E1%BB%A1ng%20c%C3%A1c%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ho%C3%A0%20kh%C3%B4ng%20kh%C3%AD%20cho%20nh%C3%A0%20d%C3%A2n%2C%20khu%20chung%20c%C6%B0%2C%20c%C3%A1c%20bi%E1%BB%87t%20th%E1%BB%B1%20cao%20c%E1%BA%A5p%22%2C%22year%22%3A%222012%22%2C%22history_image%22%3A%223635%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20v%E1%BB%9Bi%20t%E1%BA%ADp%20%C4%91o%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Vi%E1%BB%87t%22%2C%22desc%22%3A%22Nh%E1%BA%ADn%20th%E1%BA%A5y%20d%C3%B2ng%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20m%C3%A1y%20l%C3%A0m%20m%C3%A1t%20cao%20c%E1%BA%A5p%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20cung%20c%E1%BA%A5p%20b%E1%BB%9Fi%20T%E1%BA%ADp%20%C4%91o%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Vi%E1%BB%87t%20c%C3%B3%20nhi%E1%BB%81u%20t%C3%ADnh%20n%C4%83ng%20%C6%B0u%20vi%E1%BB%87t.%20Tacoo%20%C4%91%C3%A3%20h%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20v%E1%BB%9Bi%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Vi%E1%BB%87t%20%C4%91%E1%BB%83%20cung%20c%E1%BA%A5p%20c%C3%A1c%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20m%C3%A1y%20l%C3%A0m%20m%C3%A1t%20cao%20c%E1%BA%A5p%20Nakami%2C%20Daikio%20cho%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20mi%E1%BB%81n%20B%E1%BA%AFc%22%2C%22year%22%3A%222014%22%2C%22history_image%22%3A%22439%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20l%C3%A0m%20m%C3%A1t%20nh%C3%A0%20x%C6%B0%E1%BB%9Fng%20cao%20c%E1%BA%A5p%22%2C%22desc%22%3A%22Nh%E1%BA%ADn%20th%E1%BA%A5y%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20l%C3%A0m%20m%C3%A1t%20%C3%A1p%20d%E1%BB%A5ng%20cho%20nh%C3%A0%20x%C6%B0%E1%BB%9Fng%20v%E1%BB%9Bi%20chi%20ph%C3%AD%20th%E1%BA%A5p%20m%C3%A0%20hi%E1%BB%87u%20qu%E1%BA%A3%20l%E1%BA%A1i%20cao%20so%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3%A1c%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ho%C3%A0%2C%20th%C3%B4ng%20gi%C3%B3%20l%C3%A0m%20m%C3%A1t%20truy%E1%BB%81n%20th%E1%BB%91ng.%20Tacoo%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%C4%91%C3%A3%20%C3%A1p%20d%E1%BB%A5ng%20v%C3%A0%20l%E1%BA%AFp%20%C4%91%E1%BA%B7t%20cho%20nhi%E1%BB%81u%20nh%C3%A0%20x%C6%B0%E1%BB%9Fng%20v%C3%A0%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20nhi%E1%BB%81u%20ph%E1%BA%A3n%20h%E1%BB%93i%20t%C3%ADch%20c%E1%BB%B1c%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%E1%BB%91i%20t%C3%A1c%22%2C%22year%22%3A%222016%22%2C%22history_image%22%3A%22438%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20c%C3%B4ng%20ty%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20%E1%BB%91ng%20gi%C3%B3%20Kaiyo%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%22%2C%22desc%22%3A%22X%C6%B0%E1%BB%9Fng%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20%E1%BB%91ng%20gi%C3%B3%20hi%E1%BB%87n%20%C4%91%E1%BA%A1i%20Kaiyo%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20ra%20%C4%91%E1%BB%9Di%20l%C3%A0%20%C6%B0%E1%BB%9Bc%20mong%20cung%20c%E1%BA%A5p%20cho%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%E1%BB%91ng%20gi%C3%B3%20mi%E1%BB%81n%20b%E1%BA%AFc%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20t%E1%BB%91t.%20S%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20tr%C3%AAn%20d%C3%A2y%20truy%E1%BB%81n%20hi%E1%BB%87n%20%C4%91%E1%BA%A1i%20theo%20%C4%91%C3%BAng%20chu%E1%BA%A9n%20ISO%209001%20-%202015%22%2C%22year%22%3A%222017%22%2C%22history_image%22%3A%22157%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row]

Hỗ trợ khách hàng

Hệ thống hỗ trợ khách hàng của Kaiyo Việt Nam hoạt động 24/7 với mong muốn đáp ứng tất cả các yêu cầu của quý khách hàng

đường dây nóng

0918 101 289

tư vấn đặt hàng, thiết kế, báo giá

Hướng dẫn đặt hàng Báo giá sản phẩm ống gió
Tư vấn, khảo sát công trình

chính sách bảo hành

E - Warranty Chính sách Bảo hành - Bảo trì

Hotline Liên hệ ngay Facebook