Yêu Cầu Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Lắp Đặt Ống Gió 1. Khái quát. - Theo mục đích của bản quy cách kỹ thuật này thì các định nghĩa sau đây sẽ được ứng dụng: “Đường ống có áp suất thấp” có nghĩa là mỗi đường ống cung cấp không khí