Mở rộng chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường là xu thế mà chính phủ ta đang thực hiện mạnh mẽ. Nhằm trở thành một nước công nghiệp phát triển. Sự xuất hiện của rất nhiều các doanh nghiệp từ Bắc tới Nam. Chính là minh chứng cơ bản